Geen producten (0)

Voorlopige Algemene Voorwaarden Versie 26-07-2017

Deze algemene voorwaarden zijn pas actief na officieel openen van deze webshop.

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Toepasselijkheid

Artikel   2 - Het aanbod en de overeenkomst

Artikel   3 - De prijs

Artikel   4 - Betaling

Artikel   5 - Levering en leveringstijd.

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel   9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 10 - Nakoming en extra garantie

Artikel 11 - Klachtenregeling

Artikel 12 - Intellectuele eigendom en persoonsgegevens

Artikel 13 - Links

Artikel 14 - Toepasselijk recht

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Altijd Sportvoeding en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Atlijd Sportvoeding en consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Altijd Sportvoeding voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Altijd Sportvoeding zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. Indien de consument naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Altijd Sportvoeding ingestemd is.
 5. De webshop van Altijd Sportvoeding richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
 6. Altijd Sportvoeding behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
 7. Door het gebruik van de internetsite van Altijd Sportvoeding en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 - Het aanbod en overeenkomsten

 1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit nadrukkelijk kenbaar gemaakt.
 2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Altijd Sportvoeding gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1 t/m 3, tot stand op het moment dat een orderbevestiging per mail of per post aan de consument is overhandigd naar het door de consument opgegeven emailadres of hoofdadres.
 5. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Altijd Sportvoeding is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 6. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Altijd Sportvoeding passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Altijd Sportvoeding daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 7. Altijd Sportvoeding kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Altijd Sportvoeding op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 8. Altijd Sportvoeding zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 9. het bezoekadres van de vestiging van Altijd Sportvoeding waar de consument met klachten terecht kan;
 10. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Altijd Sportvoeding van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 11. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 12. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 13. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 14. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 15. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 3 - De prijs

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
 3. De consument is de prijs verschuldigd die Atlijd Sportvoeding in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld.
 4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Artikel 4 Betaling

 1. Bij bestellingen in Nederland bieden wij de volgende betaalmethoden:

* iDEAL (directe verzending!)

* PayPal (directe verzending!)

* Overschrijving

Omdat betalingen voldaan met iDEAL of PayPal direct verwerkt worden en de bestelling direct verwerkt wordt, is het niet mogelijk om deze in een later stadium te annuleren.

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van consument .
 4. Ten laste van de consument komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Atlijd Sportvoeding als gevolg van de niet nakoming door de consument van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
 5. In geval van niet-tijdige betaling is Atlijd Sportvoeding bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 6. Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

Artikel 5 - Levering en leveringstijd.

 1. Altijd Sportvoeding zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd in Nederland middels PostNL.

Wanneer u op het moment van bezorging niet thuis bent komt de bezorger de volgende dag nog een keer langs. De postbode laat beide keren een briefje achter in de bus. Mocht u onverhoopt ook de 2e keer niet aanwezig zijn, dan kunt u het pakket ophalen op het postkantoor. In sommige gevallen geeft de postbode het pakket aan de buren af en laat dan een briefje achter in Uw brievenbus.

De bij Altijd Sportvoeding gekochte artikelen worden, in de regel binnen één tot drie werkdagen geleverd (op zondag zijn er geen leveringen).

Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Altijd Sportvoeding kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de consument wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de consument per e-mail of telefonisch worden gemeld.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal Altijd Sportvoeding het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Altijd Sportvoeding tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Altijd Sportvoeding leveren niet in het buitenland.
 6. Altijd Sportvoeding hanteren een minimum bestelbedrag van €5,- excl. verzendkosten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Altijd Sportvoeding mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De consument is verplicht de producten onmiddelijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2.
 4. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 5. Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Altijd Sportvoeding zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.
 6. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 7. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Altijd Sportvoeding mag, mits de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 8. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van telefonisch contact of via email of op andere ondubbelzinnige wijze aan Altijd Sportvoeding.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Altijd Sportvoeding. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Altijd Sportvoeding verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Altijd Sportvoeding niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Altijd Sportvoeding aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als Altijd Sportvoeding de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Altijd Sportvoeding vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Altijd Sportvoeding in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Altijd Sportvoeding aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Altijd Sportvoeding gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Altijd Sportvoeding de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Altijd Sportvoeding kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Altijd Sportvoeding dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 10 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Altijd Sportvoeding staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Altijd Sportvoeding, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Altijd Sportvoeding kan doen gelden indien Altijd Sportvoeding is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Altijd Sportvoeding, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. In geval van overmacht is Altijd Sportvoeding niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 5. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 11 Intellectuele eigendom en persoonsgegevens

 1. De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Altijd Sportvoeding, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Altijd Sportvoeding zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Altijd Sportvoeding neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. Altijd Sportvoeding beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij Altijd Sportvoeding ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Altijd Sportvoeding binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Altijd Sportvoeding in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 Links

 1. De site van Altijd Sportvoeding kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Altijd Sportvoeding geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en uw rechten

 1. Op overeenkomsten tussen Altijd Sportvoeding en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. U kunt altijd aan Altijd Sportvoeding vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Altijd Sportvoeding vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Altijd Sportvoeding zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Altijd Sportvoeding hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.